Norske politikere gjør oss til energislaver

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik.

7 September 2022.

Se den interessante debatten 6 september 2022.

Som Spetalen var jeg mot Acer, men når de to kablene først er bygget og Acer et faktum er det vel best å utnytte dette optimalt som ved dagens slutt betyr å maksimere profitten gitt tilstrekkelig magasinfylling for eget vinterforbruk. Problemer er å pløye overskuddet tilbake til befolkningen. Den modellen som er valgt med at staten betaler 90 % av prisen over 70 øre /KWh synes jeg er bra. Hvem er forresten staten? Det er deg og meg og i siste instans er det skattebetalerne som betaler. Den løsningen som er utformet for forbrukerne kan forbedres ved at vi kan får strømfradrag på selvangivelsen som vi i dag får rentefradrag. Det går automatisk med oppgaver som bankene sender inn til skattemyndighetene. Det burde ikke være vanskeligere for strømleverandører å levere antall KWh med kostnad som den enkelte husstand bruker. Spetalen mener at Gass er mye viktigere enn vannkraft absolutt og vi har økt vår eksport til Eu fra 1000 TWh til 1100 TWh, en større økning enn de 15 til 25 TWh vi leverer fra vannkraft. Men Spetalen, alt er som kjent relativt og

  1. Priser bestemmes på marginalen.
  2. Vannkraft betyr mer for energisikkerhet enn gass og der er de to kablene viktige. De kan bli viktigere.

Vår lærdom fra disse to kablene er at de ikke bør bygges før vi har overskuddskraft. Man bør altså ha mye mer elektrisitet enn det som kan leveres gjennom utenlandskabler. Jeg er enig med Spetalen i at vi ikke er gode forhandlere. Jeg er også enig at Acer Avtalen nok kunne vært mye bedre. Det er en husmannsavtale. Vi må være varsomme med å ende opp som en råvareleverandør for Eu.

Spetalen er også uenig i prisdannelsen for energi med Nordpool og Euronext. Han snakker om uendelig etterspørsel. Se de 5 typer etterspørsel

Med det mener han nok at alt norsk tilbud vil suges opp som en tørr svamp suger opp vann. Har du et stort vann og et lite vann adskilt med en demning, vil det lille vannet bli fullstendig oversvømt om demningen knuses og vannstanden (les prisen) bestemmes av det store vannet. På fagspråket sier man at prisen er gitt på verdensmarkedet. Det er en "slik demning" mellom Nord og Sør Norge. Prisen i Nord Norge er mye lavere siden der er et strømoverskudd der. Vil vi at markedskreftene skal sette en lavere pris i sør, må vi bygge ut så mye vannkraft av vi får et permanent overskudd som ikke kan eksporteres og da presses prisen. Kommer der for mye jordbær på torget presses prisen. Prismekanismen er som budsjettbetingelsen beinhard. Vi kan vel bli enige om at vann som renner over demningene er dårlig butikk. Maksimering av profitten for Statkraft og oljeselskaper bør også kunne gjøres samfunnsøkonomiske lønnsomt. På samme måte som handlingsregelen sikrer at vi hvert år tilføres midler fra oljeformuen til å opprettholde velferdsstaten, kan vi også samle opp mer vann som eksporterer som strøm til verdensmarkedspriser til utlandet. Regn og vann er ikke et problem. Egentlig er det vel en makt og fordelingskamp av hvem som skal nyte godt av vannkraften vår. Det burde ikke være problemer med at norsk industri fortsatt får elektrisk kraft til gunstige priser. Jeg forutsetter at politikere og akademikere i ulike departementer og direktorater kan bruke en kalkulator og midlene fordeles elektronisk i den digitale transformasjonens tidsalder.

Hvordan sikres norske bedrifter lav og konkurransekraftig strøm i en ekstrem situasjon? Det jobber regjeringen med. Vi venter spent på løsningen som er ventet i September. Vi får håpe at den bedriften som produserer diabetesmedisin og som Spetalen er medeier i ikke må legges ned.

Hele systemet med Acer og prissettingen på gass og elektrisitet kan nok forbedres og muligens reforhandles. I Eu jobbes det med å bryte sammenhengen mellom prisene på ulike energipriser. I det dette skrives bestemmes den av gassprisen og siden vi ikke har overskuddskraft i sør vil det si at elprisen i den delen av landet tilpasser seg gassprisen.

På kort sikt er denne energikrisen vondt for forbrukere og bedrifter. Er det en trøst at den kan aksellerere det grønne skifte og slik sett være en fordel for planeten. En tredjedel av Pakistan står under vann, man kan gå tørrskodd over Rhinen og i Europa opplever man hetebølge på hetebølge og den tørreste sommeren på 500 år. Det er vel det man kaller en perfekt storm. Vi får håpe på en mild stormfull vinter med mye regn.

Durasjonsforvaltning og finansiell tilstand.

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik.

13 August 2022.

Durasjonsforvaltning

Durasjon, hva er det og hvordan beregnes durasjonen for ulike verdipapirer? Durasjon, populært oversatt med "løpetid" forbindes med obligasjoner,

Duration is a characteristic of a bond. For fixed-coupon bonds, duration can be intuitively defined as the average maturity of all bond payments, where each payment is weighted by its value. In the fixed-income market, duration is an essential tool for risk management, as it measures the sensitivity of an asset price to movements in yields.

men nå ser jeg at flere og flere snakker om lang durasjonsaksjer, små vekstselskaper med inntjening langt frem i tid. Slike selskaper som ikke tjener penger blir hardt straffet i et regime med høy inflasjon og rentehving. Renten er som kjent diskonteringsfaktoren når man beregner sammenhengen mellom pris og rente på obligsjoner. Alle med et elementeært kurs i finans vet at der er en invers (omvendt) relasjon mellom renten og prisen på obligasjoner. Det samme gjelder aksjer om man priser aksjer med en forenklet Miller & Modigliani (M&M) modell. Den aller mest brukte og en av de vanligste modellene for å prise og reprise aksjer er nåverdimetoden ("net present value model"). Du finner formelen og egne kalkulatorer som beregner prisen på en aksje under gitte forutsetninger om du søker på nettet. Av den modellen vil du straks se at der også er en invers relasjon mellom rente og aksjekursen.

Priser du aksjer som en realopsjon, vil en økning i rente i følge Black–Scholes øke aklsjekursen, men denne formelen kjenner åpenbart ikke Herr Marked. Herr Marked leser ikke teoretisk finanslitteratur. Markedet er interaksjene mellom alle informerte og uinformerte aktører, der de uinformerte ser ut til å være i flertall, ihvertfall når det gjelder prising og reprising av små vekstselskaper.

Vi har hatt et tiår med nær gratis pris på penger, null rente. I et slikt regime, får man mange børsnoteringer. Flere av disse selskapene sliter når renten heves, da lån blir dyrere, og etterspørselen etter aksjen synker. Siden begynnelsen av 1920 årene har de mest lønnsomme aksjene vært verdisaksjer, dvs. selskaper som tjener penger. Energiaksjer og ikke minst skipsaksjer er vel kjent for oss i Norge og mange av disse er de beste utbytteaksjene.

Trenger man kunne all teori om durasjon og løpetid for å drive med durasjonsforvaltning (se de semantiske lenkene for ytterligere informasjon)? I teorien er teori og praksis det sammen, men det er i teorien. Jeg vil påstå at jeg driver en form for durasjonsfovraltning med min blanding av ulike typer aksjer. Selvsagt er det bedre og ha en formell enn en spytt på blyanten metode for å håndtere risiko og durasjon. Saga Pure er for meg en lang durasjons aksje, så lenge hovedtyngden av verdipapirer i porteføjen er små vekstselskaper. Men selskapet har sensommeren 2022 neste 50 % av sine underliggende verdier i kontanter (der rene kontanter ikke gir rente). Det gir stor grad av fleksibilitet, og selv om inflasjonen spiser kontanter til frokost og middag oppveise det av at mange selskaper (aksjer) er på tilbud i dette inflasjons og renteregime. Nylig solgt Saga 2 millioner aksjer i Bergen Carbon Capture (BCS) som jeg anser som en lang durasjonsaksje i august 2022. hva med selskaper som Yara? Yara er så mye. Det er en aksje som følger konjunkturbølgen (syklisk aksje), men det er ogse en av børsens største grønne selskaper via sin produksjon av NH3, amoniakk. En aksje som følger konkunkturbølgen kan man selvsagt posisjonstrade, være kort eller langsiktig investert i, så sånn sett er Yara en hybrid. Ser man bort fra obligasjoner, betraket jeg sparebankaksjer som lang duransjons aksjer. De har stabilisert min veldiversifiserte portefølje under COVID-19 pandemien og i dette inflasjonsregiemet. Jeg er ikke redd for å sitte med sparebankaskjer når frykt og gådighetsindeksen (VIX), jfr neste avsnitt synker under 18.

Vil du ha en mer presis forklaring på durasjonsbegrepet, kan du se neste video og bestille boken under videoen. Ellers viser jeg til de semantiske lenkene til slutt.

Litteratur

Finansiell tilstand | FED og Goldman Sachsindeksene.


Der er nær sammenheng mellom dette avsnittet og forrgie artikkel. USAs CPI inflasjon falt 0.6 prosentpoeng fra 9.1% (forventet 8.7 %) til 8.5 % i juli 2022. Den marginale forskjellen på 8.7 og 8.5 prosent er ikke lite for finansmarkedene. Priser bestemmes på marginalen (man ansetter for eksempel en ny arbeider så lenge arbeiderens grenseinntekt overstiger vedkommendes grensekostnad). Det amerikanske aksjemarkedet svarte med en ny oppgang like etter og mange tror at toppen ble nådd i denne inflasjonsperioden. Oppgangen er meget skjør slik jeg ser det og jeg fotfølger noen viktige indikatorer (jfr for eksempel neste artikkel).

Det er altfor tidlig å avblåse inflasjonsfaren. "Mission is not completed" som flere amerikanske analytikere uttrykker det. Mye kan leses ut av avkastningskurven (se neste artikkel nedenfor) som er sterkt invertert og inverteringsgraden ser ut til å øke for kortere obligasjonsdurasjon, for US2MND til US10Y.

FED og Goldman Sachs opererer med egne finansielle tilstandsindekser og det kan være lurt å ta en titt på disse. Global financial conditions at tightest since May 2009 - Goldman Sachs.

Vi skriver ikke mer om det her. På MultiFinanceIT.mobi har vi egen roterende finansticker som trekkes tilfeldig, med lenker til aktuelle nettsteder. Bare hvitvaskede Iper har adgang til det nettstedet.

Semantiske lenker

Inflasjon, inflasjonsforventninger, disinflasjon, avkastningskurven, stagflasjon og frykt og grådighetsindeksene VIX og VXN.

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik.

9 August 2022. | Oppdatert 11 August 2022.

CPI inflasjonen falt mer enn forventet og endte på 8.5 %, 0.2 % under konsensus estimatet på 8.7%. Den kjente økonomen Larry Summers sier at vi ikke er ute av skogen med denne siste positive observasjonen. Kjerneinflasjonen, det viktigste inflasjonsmålet for økonomer og finansmarkedene er betydelig over målet.

While much will be made of the indication that headline inflation may be peaking, core inflation remained significantly above target, meaning it is far too early for the Fed to “declare victory” and cease raising interest rates, according to Mike Bell, global market strategist at JPMorgan Asset Management.
skriver USA Today.

Ingen grunn til å endre FEDs renteinnstramming, kvantitative tilstramming og reduksjon av balansen sier flere kommentatorer. Hvor vil toppen av US FED funds rente ("the terminal rate") ligge? Avkastningskurven er fortsatt sterkt invertert. Noen mener rentetoppen varsler bunnen i aksjemarkedet. Vi mener der er andre indikatorer som er bedre (se det som ble skrevet nedenfor før oppdateringen 11 august). Uansett er renten diskonteringsfaktoren for prising og reprising av aksjer og en nedgang i renten (for eksempel US10Y) er isolert sett viktig for aksjer, ikke minst vekst og teknologiaksjer. Uten å legge for stor vekt på det, er Kahoot dagens (11 august 22) vinner med opp ca 20 %.

Skrevet før oppdateringen 11 august.

I morgen, 10 august 2022 publiseres USAs CPI inflasjon som forventes å falle fra 9.1 % i juni til 8.7 % i juli. Faller den enda mer, er disinflasjonen i gang. Fed Funds renten ble hevet med 75 basispunkter i juli og august. Diskusjonen om USA er i en resesjon fortsetter (mye om dette i Fb gruppen Korona Finans - se de semantiske lenkene). Det kan ta tid før rentehevinger virker. Siste målinger antyder at inflasjonsforventningene er på vei ned. New York FED har nylig publisert en undersøkelse som viser at inflasjonsforventningene er på vei ned

"SURVEY OF CONSUMER EXPECTATIONS Median one- and three-year-ahead inflation expectations both declined sharply in July, from 6.8 percent and 3.6 percent in June to 6.2 percent and 3.2 percent, respectively.Inflation Expectations Show Marked Decline at the Short-, Medium-, and Long-Term Horizons"

Folks inflasjonsforventninger er en viktig størrelse. Vil dette droppet i forventninger reflekteres i en lavere inflasjonsrate, er dette bra for økonomien.

Mange bedrifter opplever sterk kostnadsinflasjon, særlig bedrifter som er avhengig av billige elektrisk kraft. Analyserer du selskaper er det viktig å studere kontantstrøm fra driften og balansen. Er kontantstrømmen fra driften positiv og økende er det et bra tegn. Øker ikke inntjening og kontantstrøm, kan det skyldes økte kostander. Derfor er det under kostnads(inflasjon) viktig å studere CapEx og OpEx. Kan nøkkelen til svakere inntjening og kontantstrøm ligge i økte kostnader ("kostnadsinflasjon" som ikke må forveksles med "Cost Push inflation"?)

Den amerikanske avkastningskurven er fortsatt invertert og alt annet likt predikerer dette en resesjon, eller inflasjonsresesjon, mer presist kalt stagflasjon. BOE sier onsdag morgen at den amerikanske avkastningkurven kan inverteres enda mer. Dette er en ledende indikator og en resesjon har de siste gangene inntruffet gjennomsnittlig 18 måneder etter at avkastningskurven inverteres. Graden av invertering vil avhenge av toppen på FED funds renten ("the terminal Fed funds rate). Inverteringen kommer ofte etter en sterkere invertering ("deep into inversion" som BOE kaller det) og 18 måneder er ingen regel. Selv om de lærde fortsatt krangler om USA er i en resesjon eller ikke, regner flere og flere med at amerikansk økonomi krymper (popularisert uttrykk for resesjon eller økonomiek tilbakeslag) i 2023. Noen ganger kan det ta opptil 3 år etter inverteringen før økonomien går inn i en resesjon. Konjunkturbølger er ikke eneggede tvillinger, men de er hører til samme famile. Du må vite at sykliske aksjer, aksjer som følger konjunkturbølgen, faller med økonomien. Dermed kan du få gode verdiaksjer som for eksempel Norsk Hydro på tilbud i en resesjon. Yara regnes også som en syklisk aksje (mer om det på Fb gruppen med samme navn som dette nettstedet), men den er også en aksje som nyter godt av stigened priser på mat og fallende energipriser (særlig gass). I tillegg er Yara, en av verdens største produsenter av kunstgjødsel og amoniakk (NH3 ofte kalt hydrogenets batteri) og dermed Oslo Børs største grønne aksje i 2022. Bidens "Inflation reduction act" er egentlig et miljø tiltak, en skatt på forurensning eller subsidie på grønn teknologi.

Hva betyr en invertert avkastningskurve for aksjemarkedet? Først av alt, så er ikke det indikatoren å studere om man vil identifisere en mulig bunn eller topp i aksjemarkedet. CBOE VIX (noen bruker også Put / Call ratio som en tilleggsindikator - se de semantiske lenkene) er verktøyet flere bruker for å identifisere bunner og topper i den brede S&P 500 indeksen.

I Norge omtales denne indeksen som fryktindeksen, men den er like mye en grådighetsindeks og kan signalisere markedstopper (der grådigheten er størst) om den falle veldig lavt. Fotfølg den om den faller under 20. Her kan du studere VIX fra kilden:

CBOE VIX

Velger du 1 års vindu, ser vi at denne indeksen falt til 15 i september 2021 som ble bekreftet av enda lavere tall i november og desember da den hadde en bunn under 15. Alt tydet på at grådigheten hadde tatt over og det amerikanske markedet var sterkt overkjøpt. Det var på tide å sette pengene i kontanter, likviditetsfond eller defensive (for eksempel solide høy utbytte) aksjer. Du kan kombinere VIX med andre indikatorer som for eksempel Bollinger Bands (BB) og indeksen den er basert på, SP100.

Her finner du lenker til mitt oppsett:

BigCharts VIX oppsett

BigCharts OEX SP100

Har du to eller flere skjermer eller du kan dele skjermen i to og legge figurene ved siden av hverandre, får du en god ide om hvor god VIX er til å signalisere topper (grådighet) og bunner (frykt) i OEX, S&P 100 Index som er et godt mål for S&P 500, det brede amerikanske markedet (SPX på BigCharts). Apple utgjør for eksempel over 10 % av S&P 500 i skrivende stund (9 august 2022). Det som skjer med Apple kan være en katalysater (vendepunkt) for det amerikanske markedet. Derfor følger også den informerte investor Apple nøye.

Den 5 august solgte Musk litt under 8 millioner Tesla aksjer for å ha kontanter om han blir tvunget til å kjøpe Twitter som det kan se ut som han angrer på at han har budd på. Han sier at han vil kjøpe tilbake Tesla aksjer om Twitter handelen ikke går igjennom. Musk sier salget av Tesla aksjene var motivert av at han for all del ville unngå et tvangssalg av Tesla aksjer om han taper den pågående rettssaken med Twitter. Det kan være lurt og også følge Tesla og Twitter i tiden fremover om man nesten sikkert har en stor kjøper av Tesla aksjer om handelen med Twitter ikke går igjennom. Er det mulig å handle volatilitet i disse to aksjene (mye mer om det i Fb Gruppen Saga Pure (om du søker på handle volatilitet i søk i denne gruppen))?

Der finnes tilsvarende verktøy for NASDAQ, den amerikanske teknologiindeksen. Jeg bruker denne,

Nasdaq 100 VIX dvs. VXN.

et godt verktøy for å få en ide om markedstopper og bunner i Nasdaq. Det er bra fordi man kan kombinere det med andre indikatorer. Jeg foretrekker Bollinger Bands (BB). Dersom VXN bryter ut av BB ved en topp eller bunn, regnes det som et ekstremt markedssentiment og kan signalisere et vendepunkt i de amerikanske teknologiaksjene målt ved Nasdaq. Et brudd ut av BB og en etterfølgende observasjon innenfor (bekreftelse) båndet er et viktig signal for kortsiktige investorer og posisjonstradere.

Litteratur

Big trends in trading.

Eksempel:

  1. Velg 3 år (3y)
  2. Indikatorer (indicators) Bollinger Bands.
  3. Japanske Stearinlys (Candlestick Chart).

Sammenholder du det med NASDAQ indeksen, ser du hvordan VXN gir gode signalerfor når NASDAQ er overkjøpt og oversolgt.

Semantiske lenker

Flere og flere aksjer på tilbud for den langsiktige investor

Inflasjon plager verden og faren for resesjon og stagflasjon øker. Som følge av økte renter, diskonteringsfaktorer for aksjer, reprises aksjer når renten stiger. Der er som kjent en invers relasjon mellom rente (diskonteringsfaktor) og aksjekursen. Store amerikanske selskaper som tjener penger i bøtter og spann har falt mye, noen med 50 % og mer. Der er norske selskaper som leverer en direkteavkastning (yield) som godt overstiger norsk inflasjon. Les mer om dette i facebookgruppene jeg administrerer.

Merk:

  1. Som vekstinvestor går du etter kursoppgang. Det er et veddemål om at kursen er grønn den dagen du selger. Vær varsom med små lang durasjons vekstselskaper som ikke tjener penger under en renteoppgang.
  2. Som verdiinvestor gå du etter utbytte og kursen betyr ingen ting før du selger. Er den grønn den dagen du selger, har du fått i såvel pose (direkteavkastning) som sekk (kursoppgang). En verdiinvestor kan realisere gevinster i et flatt eller fallende marked.

Lenker til relaterte facebook grupper

MultiFinansIT omdannes til et hybrid holdingselskap og appen uvikles videre frem til emisjonen våren 2023.

Les mer om prospekt og tegn deg for emisjonsnotat som er under utarbeidelse.

Det globale aksjemarkedt nærmer seg 100 billioner USD og Norge eier mellom 1 og 2 prosent av markedet

Nedenfor skrev jeg om hvordan jeg tjente penger ved å ta gevinst (trade aksjer) i 2020. Jeg vurderte 2020 som traders marked. Nå er jeg langt fra like aktiv. Mange av aksjene jeg skrev om nedenfor, for eksempel sparebankene og andre utbytteaksjer som stabiliserer min hovedprotefølje betaler utbytte og trende sakte men sikkert oppover. Rotasjonen mot verdi og bort fra vekstaksjer fortsetter og kan fortsette lenge med (rykter om) økende rente og inflasjon. Jeg ser at noen analytikere på CNBC mener at rotasjonen tilbake til vekstaksjer kan skje høsten i år. Jeg er personlig usikker. Apple som tjener penger er verdt nærmere to norske oljefond.

Her er

Skjermdump Nordenet total oversikt 10 juni 2021.

et skjermdump av min totalposisjon på NordNet 10 juni 2021. Det er egenkapitalen som er mest interessant. Jeg satte inn 80 000 sommeren 2020 og utover. Hadde jeg solgt hele porteføljen i dag, hadde jeg sittet igjen med 107 364 når lånet på 49 000 var innfridd minus salgskurtasje. Jeg er sterkt vektet mot grønne aksjer hvis volatilitet er dempet ved samtidig å investere i utbytteaksjer som Yara, Gjensidige, ... m.v. De fleste vekstaksjene gir null i sikkerhet, mens aksjer som nevnte Yara og Gjensidige gir en sikkerhet på opptil 85 %. Saga Pure, et investeringsselskap gir null i sikkherhet til tross for at aksjen nå er på Euronexth Oslo. Jeg har mindre posisjoner i flere gullrelaterte aksjer, men de og min Nordea samt SaxoBank portefølje må du registrere deg på forumet til PWA appen som er under utarbeidelse for å få vite mer om. Det er også forumet til MultiFinanceIT.com som har vært på nettet siden 2005. Appen er foreløpig åpen så det er bare å kopiere lenker og innhold.

Figuren viser også hvordan en portefølje kan svinge kraftig med en enkeltaksje, Saga Pure i dette tilfellet. Kreditten på 49 000 betyr at jeg kjøper aksjer på krita. Anbefales ikke om du ikke vet alt om krav til sikkerhet og hvor mye du kan tape. Du kan bli nødt til å sette inn mer penger om aksjene dine faller i verdi. Jeg bygger opp sikkerhet i solide utbytteaksjer, men det trenger ikke være nok sikkerhet den dag markedene stuper. Min maksimale kreditt er 75 000 og ikke mer enn jeg kan tape om alt skulle gå skeis. Holder jeg kreditten under 50 000, som her på 49 000 får jeg under 3 % renter p.a.

Oljefondet 25 år | Se videon om utviklingen.

Fond vurderes gjerne ut fra NAV verdier.

Saga Pure, en aksje jeg har tjent mye på å trade, er et investeringsselskap som kan betraktes som er grønt fond. Jeg verdsetter personlig det over NAV verdier. Saga Pure har mye kontanter på bok, tjener penger og har økende fri kontantstrøm. Verdiene fremover vil avhenge av de investeringer som gjøres i underliggende selskaper. Der er mange investeringsmuligheter nå som vi gradvis går ut av pandemien, men der er også mange bobler slik jeg vurderer det. Jeg har investert i Arcane Crtypto og det har ikke vært en god investerings så langt. Når jeg investerer i slike selskaper, pakker jeg gjerne en volatil aksje inn i en solid utbytteaksje. Jeg kan for eksempel kjøpe Saga Pure samtidig som jeg investerer et større beløp i Yara. På sett og vis "kondomiserer" jeg volatile vekstaksjer med en størr verdiinvestering i solide selskaper. Jeg har overinvestert i grønne selskaper på Euronexth Growth som jeg betrakter som langsiktige investeringer. Mer om det på FaceBook gruppen KoronaFinans.

Semantiske lenker.

Det går an å tjene penger i en pandemi og en økonomisk krise

Kjell Gunnar Birkeland Bleivik 24 januar 2021.

En viktig video som forklarer hvordan man kan gjøre den fundamentale analysen av et selskap.

Selskapet som analyseres er her ikke det viktige, men analysen som starter 7 minutter ute i sendingen er vårt fokus.

På facebook gruppen og min YouTube konto kan du lese om hvordan jeg i løpet av 2020 mer enn doblet min diversifiserte portefølje på Nordea. Der begynte jeg å investere i begynnelsen av januar 2020. Deretter opprettet jeg en vekstportefølje på Nordnet og senere en portefølje i SaxoBank der jeg også tok gevinst slik at egenkapitalen har økt for alle tre porteføljer.

Hadde jeg avsluttet alle tre porteføljer 31 desember 2020, så ville den samlede porteføljen nesten blitt doblet på grunn av Nordea porteføljen (og ikke minst investeringen i Saga Tankers som i 2020 ble omdannet til Saga Pure). Nordeaporteføljen er så diversifisert at den noen ganger svinger mindre enn Oslo Børs indeksen (OBX), ikke minst på grunn av investeringer i flere sparebanker som gir bra utbytte, (mye bedre rente enn på konto i banken). Sparebankene hadde også en fin kursstigning i løpet av 2020. Kursen betyr noe for hvilken direkteavkastning du får. Betaler banken ut 5 % utbytte når kursen står i 200, får du 10 % utbytte om du investerte da kursen stod i 100. Ellers betyr kursen ikke noe før du selger aksjen.

God fundamental aksjeanalyse. (YouTube kan henge, så fortsett å lese mens videoen lastes inn)

Teknisk analyse | en advarsel, multikolinearitet og psykofantisme.

I disse videoene begynner vi med å advare om multikolinearitet, ulike indikatorer som sier det samme. Indikatorene er ikke uavhengige, men avhengige og utledet av samme data og konstruert på nesten identisk måte. Noen indikatorer bekrefter det du trodde a priori. Du får altså en bekreftelse på din apriori oppfatning. Dette kan lede veldig galt avsted spesielt for sta personer.

Psykofantisme er nesten enda verre. Når du selv gir råd som ingen har bedt om, må du være varsom med å presse egne oppfatninger på andre. Prøv og være 100 % ærlig og si når det er din egen oppfatning. Treffer du en psykofant for eksempel på et forum, et seminar eller andre steder, særlig en selvstudert røver (der florerer av dem i finans), kan han og du ende i grøfta. Du løper ikke orientering ved å løpe etter andre. Du må stole på deg selv og gjøre egne analyser. Derfor advarer de første videoene mot multikolinearitet og psykofantisme.

Finans er ingen eksakt vitenskap. Teknisk analyse dreier seg om sannsynligheter, odds om du vil. Personlig kaller jeg det oftere et teknisk bilde. Det tekniske bildet viser pris og volumindikatorer på ulike frekvenser og tidsvinduer. På investering bruker jeg et mye lengre vindu enn på posisjonstrading. Er det fundamentale og tekniske bildet på plass og jeg har bestemt meg får å kjøpe en aksje, zoomer jeg inn på to dagers data og frekvens 5 minutter samt ordrebildet i reell tid.

Til slutt, en revolusjonerende fundamental nyhet for et selskap, kan selvsagt føre til at kursen fyker opp til et nytt nivå. Slik sett kan det tekniske bildet sammenlignes med værkart, mens det totale bildet kan minne om klimakart. Bruk varsler på selskaper. Ett varsel er rapportert historie, men du får tilgangen før du leser om den i nyhetene som også er rapportert historie. Kjøp på svakhet (rykte) og selg på styrke (gode) nyheter. Gjør du det, er du kanskje kortsiktig investor eller posisjonstrader.

Noen videoer om teknisk analyse.

Fundamnetal analyse av selskapet man vil investere i er viktigst, men det tekniske bildet kan komplementere den fundamentale analysen og gi bedre inngang og utgang av en aksje. Som vist i notatet "Markedets musikk" tilgjengelig ovenfor, kan også teknisk analye være en ledende indikator, jfr tilfellet Enron. Før du begynner å studere de enekelte videoene får du en god overiskt over de vanligsete japanske candle sticks mønstrene her.

 

 

 

 

Ikke glem den andre dimensjonen | Volum.